tevfik vidin
Tevfik Vidin
Tüm Başlıklar

İşte tapu hakkında bilmeniz gereken soru ve cevaplar;

Taşınmaz üzerindeki ipoteği kaldırmam için ne yapmam gerekiyor?

Öncelikle ilgili bankaya borcunuzu kapadıktan sonra tapu sicil tüzüğünün 88. maddesi gereğince ipotek terkin evrakları elden ibraz edilemeyeceğinden,ipotek telkinine ilişkin harcın da ödendiği bilgisini içeren evrakın banka tarafından ilgili tapu müdürlüğüne gönderilmesi halinde ipotek terkini (kaldırma) işlemi gerçekleştirilecektir.

Satış işlemleri için gerekli evraklar nedir? Ne kadar masraf çıkar?

 • Kimlik belgesi( taraflara varsa temsilcilerine ait)
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (yetki belgesi,vasi kararı,vekaletname vb.)
 • Emlak beyan değeri (taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeden alınan belge)
 • Zorunlu deprem sigortası poliçesi (DASK) ( bina vasıflı taşınmazlarda istenir)

492 sayılı harçlar kanununun 4 sayılıı tarifesine göre emlak beyan değerinden az olmamak üzere satış için beyan edilen değer üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere bin de 20 oranında harç tahsil edilmektedir.

Ayrıca 6544 sayılı döner sermaye kanununa göre döner sermaye ücreti tahsil edilmektedir.

Miras intikali için gerekli belgeler ve izlenmesi gereken yol nedir?

 • Kimlik belgesi ( taraflara varsa temsilcilerine ait)

 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi ( yetki belgesi,vasi kararı,vekaletname vb.)

 • Veraset belgesi (sulh hukuk mahkemesinden veya noterden alınan aslı veya onaylı örneği)

 • Vefat eden kişinin bağlı bulunduğu vergi dairesinden veraset intikal ilişiği  kesme belgesi 

Sulh hukuk mahkemesi yada noterden alınan veraset belgesi ile yukarıda yazılı belgeleri tamamlayarak herhangi bir tapu müdürlüğüne varislerden biri yada hepsi tarafından başvuru yapılması halinde işlem gerçekleştirilecektir.

Tapumu kaybettim yenisini çıkartmak istiyorum ne kadar ücret öderim?

İlgili tapu müdürlüğüne müracaat edilmesi veya yetki alanı dışı işlemler kapsamında talebin karşılanması mümkündür.492 sayılı harçlar kanununun 4 sayılı tarifesine göre harç ve 6544 sayılı kanununa göre döner sermaye ücreti tahsil edilmektedir.Yetki alanı dışı işlemlerde döner sermaye ücreti 2 katı tahsil edilmektedir.

Elimde Osmanlı tapusu var sorgulamasını nasıl yapabilirim?

Öncelikle taşınmazın kaydının bulunduğu ilgili tapu müdürlüğüne başvurulmalı. Buradan sonuç alınamadığı durumlarda ise Arşiv Dairesi Başkanlığına başvurarak konu ile ilgili araştırma sağlanabilir.

 Hangi taşınmazlar için DASK aranır?

634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler , tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,bu binaların içinde yer alan ticarethane,büro vb. amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile  doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

 

İstanbul'da taşınmazım var, satış işlemini Sakarya'da yapabilirmiyim?

Yetki alanı dışı işlemler kapsamında alıcı ve satıcı aynı tapu müdürlüğünde olmak koşulu ile gerekli belgelerle başvurması halinde satış işlemi gerçekleştirilecek olup yetki alanı dışında yapılacak tapu işlemi olduğu için harçlar haricinde iki katı döner sermaye ücreti ödenecektir.

Aile konut şerhi nasıl konulur? Boşandıktan sonrada koydurabilirmiyim?

Aile konut şerhi için nüfus müdürlüğünden yada nüfus idaresi sisteminden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösteren nüfus kayıt örneği istenir. Ayrıca taşınmazın tapu sicilindeki bilgileri ile MERNİS üzerinden alınan yerleşim yeri verilerinin çakıştırılması gerektiği zaman belediye,muhtarlık,kadastro müdürlüğü,apartman yönetimi,LİHKAB vb. kurumlardan bu konuda durumu kanıtlayıcı nitelikte belge alınması gerekmektedir.Aile konutu eşlerin yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri mekandır.Eşler evlilik birliğini beraber yürütür ve yönetirler.Eşler boşandıktan sonra aile birliği bozulduğu için boşandıktan sonra aile konutu şerhi konulamaz.

Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazı satabilirmiyim?

İpotekli bir taşınmazı,bir başkasına ipotek borcu ile birlikte  satışında engel bir durum yoktur.Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez.Temliki takiben tapu müdürü TMK'nın 1019.maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek,alacaklı 1 yıl için de  eski borçludan yeni bir teminat talep etmez ise borçlu yeni maliki kabul etmiş olacaktır.

Elbirliği halinde bulunan mülkiyeti müşretek mülkiyete nasıl çeviririm?

Elbiriliği halindeki mülkiyette maliklerin tümünün bizzat veya vekaleten ilgili tapu müdürlüğüne talepte bulunması halinde paylı mülkiyete geçebilir.Ayrıca miras nedeniyle elbirliği mülkiyetinde tebligat yöntemiyle paylı mülkiyete geçilebilir.Bunların dışında mahkeme kararı ile elbirliği mülkiyetine son verilmesi mümkündür.

Kat irtifakı kurulması için gerekli belgeler nelerdir?

 • Kimlik belgesi( taraflara varsa temsilcilerine ait)
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi( yetki belgesi,vekaletname vb.)
 • Mimari proje
 • Vaziyet planı
 • Yönetim planı

Kat irtifakından kat mülkiyetine nasıl geçebilirim?

Üzerinde kat irtifakı kurulmuş ve yapı kullanma izin belgesi(iskan)alınmış olan yapılardan kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine DASK poliçesi dahil hiçbir  belge  aranmaksızın kat mülkiyetine resen geçilmektedir.

2B tapumla ilgili nasıl bilgi alabilirim?

2B arazileri için tapu müdürlükleri ilgili idare tarafından evrakların gönderilmesi durumunda tescil yapmaktadır.2B arazilerinin satışı defterdarlıklar,mal müdürlükleri tarafından düzenlenen hak sahibinin TC. kimlik numarası,imzası.fotoğrafı,nüfus bilgilerini içeren belgeler,bireysel olarak veya liste şeklinde üst yazı ile tapu müdürlüğüne gönderilerek tescil edilmektedir.2B arazileri kapsamında başvuruda bulunulan taşınmazların tapularının alınamaması halinde ilgili defterdarlık veya mal müdürlüğüne baş vurulması gerekmektedir.

Cebri satış nedir?

Borcunu ödemekten kaçınan borçlunun mallarının icra dairesi tarafından haczedilip satılması ve satış bedelinden alacaklıya alacağının ödenmesi işlemidir.

Takyidat nedir?

Mülkiyet hakkını kısıtlayan şerhler,beyanlar,irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti vakıf belirtmesi ve rehinlerin genel adıdır.