emlak vadisi
Emlak Vadisi
Tüm Başlıklar

Yapı inşasında kanuni bakımdan izin alınması zorunludur. İzinler arasında ise en önemli belge yapı ruhsatı olarak bilinmektedir. Proje için inşaat yapmaya izin verilmesi adına yapı ruhsat izin belgesi verilir. 3194 sayılı İmar Kanunu'nda yer alan tüm hükümleri ve yükümlülüğü içermektedir. Yapı ruhsatı, inşaata başlamak için zorunlu belgeler arasındadır. Peki ev yapmak için belediyeye ödenen para ne kadar ?

Yapı Ruhsatı Almak İçin Yapılacak İşlemler

Yapı izni için inşaatı yapacak kişi ya da vekilleri tarafından Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne, yetkili belediyeye başvurur. İmara ilişkin çap, kot tutanağı, parsel kotu ve pissu bağlantısı noktası adına belgelerin alınması bu izin belgesi için önemlidir.

Yapı Ruhsatı Almak İçin Ne Yapılır?

İmar Kanunu'nda bina yapımında gerekli işlemlerin yapılması sonucu izin alınabiliyor. İzin belgesi ile yapı ruhsat başvurusu yapılır. Kaçak yapılan yapılarda, ruhsat alınması için ara verilmektedir. Ruhsat işlemleri eksikliklerini tamamladıktan sonra mühür kaldırılır ve yapım işlemi devam eder. Ruhsat için öncelikle proje gerekmektedir.

Proje içerisinde ise inşaat sahibi ve yapı bilgisi içerisinde bulunması gerekli bilgilerdir. İzin alınacak yer konusunda ise zaman zaman akıllarda soru işareti olabiliyor. Binanın bulunduğu alanın belediye bölgesine bağlı olması halinde ruhsat izni belediyeden alınmaktadır. Belediye sınırı dışından kalan yerlerde bulunan yapı için izinler validen alınır.

Belediyeye Verilmesi Gereken Belgeler Nelerdir?

Belediyeye verilmesi gereken belgeler arasında; yapı ruhsatı başvuru dilekçesinin aslı, tapu kayıt örneği ya da sureti istenir. Yola terk olması halinde terkli tapu sureti, çap belgesi aslı, röperli krokinin aslı, imar durum belge aslı istenir. İnşaat istikamet rölövesinin aslı, gerekli olması halinde kot kesit rölövesinin aslı belgeler arasındadır.

Bu belgeler dışında;

 • Aplikasyon kroki aslı
 • Fenni sorumlu olarak sorumluluk aldığına ilişkin taahhütname aslı
 • Vekâletname ve muvafakatname aslı
 • Proje müelliflerinin meslek icrasının yapılabildiğine dair belge, imza beyannamesi
 • Tadilat projesi ise eski yapılan proje sahiplerinin noter tasdikli muvafakatname, eski proje
 • Mimari uygulama proje aslı 5 takım
 • Statik uygulama proje aslı 5 takım
 • Yapı denetim hizmet sözleşmesinin onaylı sureti 5 takım
 • Noter onaylı sürveyan taahhütname aslı
 • T.U.S noter onay aslı
 • T.U.S büro tescil belgesinin onaylı sureti
 • Sürveyan taahhütnamesi noterden onaylı aslı
 • Harita mühendisi aplikasyon taahhütname aslı noter onaylı
 • Jeoteknik rapor aslı
 • Trafo belge aslı
 • Teknik kontrol adına istenen belgeleri gerekli görüldüğünde
 • Yol ve alt yapı katılım belgesine ait ilk taksitin ödendiğine dair belge

Tüm bu belgelerin alınması adına bazı yerler bulunmaktadır. Tapu kayıt örneğini idare tarafından TAKBİS üzerinden alınabilir. Çap belgesi için Kadastro Müdürlüğü'nden alınmalıdır. Röperli kroki de aynı şekilde Kadastro Müdürlüğü'nden alınır. İmar durum belgesi ise başvuru yapılan belediyeden talep edilir. İnşaat istikamet rölövesi için Belediye Harita Müdürlüğü'nden alınmaktadır. Kot kesit rölövesi için Belediye Harita Müdürlüğü yetkilidir. Aplikasyon krokisinin alınması ise Kadastro Müdürlüğü ya da yetkili bürodan alınır.

Eski Eserlere Ait Yapılan Uygulamalarda İstenen Belgeler

Eski eser yapılar için normal yapılarda istenen tüm belgeler ve buna ek olarak bazı belgeler istenir. Bunlar; rölöve, restorasyon, restitüsyon projesine ek olarak Kurul Kararları alınır. Fotoğraf albümü de istenen belgelerdir. Parsel üzerinde bulunan eski eserlerin ya da planda kurul kararının gerekli olması durumunda Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu başvurusu yapılmalıdır. Aynı zamanda proje kuruldan onaylı olması gerekir.

Yapı Ruhsatı İle İlgili İlgili Madde

İmar Kanunu'nun 22. maddesi gereğince; yapı sahipleri ya da kanuni vekilleri tarafından yazılı dilekçe ile başvurulur. Dilekçeye eklenmesi gereken evraklar ile ilgili; tapu, elektrik, statik proje, mimari proje, tesisat projesi, röperli, ebatlı kroki, resim ve hesaplarının talep edildiği belirtilmektedir.

Yapı Ruhsat Süreci

Gerekli belgeler içerisinde sorun olmaması halinde başvurudan itibaren 30 gün içerisinde yapı ruhsatı verilir. Hata ya da eksiklik var ise başvurudan itibaren 15 gün içerisinde yazı olarak gönderilir. Eksik ya da hatalar giderilirse 15 günlük süreçte yapı ruhsatı verilir.

Yapı Ruhsatı Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Yapı için lisans belgesi ile 5 yıl geçerli olarak kullanılabilir. Ruhsat izni alındıktan sonra 2 yıl süresince yapının başlanması konusunda izin verilir. Yapı ruhsatının düzenlenmesi için parsel maliki ve maliklerin izinlerinin alınması gerekmektedir. Bu izinler olmadan onarım dahi yapılamaz. Yapı ruhsat iptalinde de tüm malikler başvuru yapmak durumundadır.

Esaslı Onarımlarda Yapı Ruhsatı

Planlı yapılan yerler İmar Yönetmeliği 58. maddesi gereğince; var olan yapının, mevzuata aykırı olmaması halinde tamir ve tadilat işlemleri yapılır. Bu işlemlerin yapılabilmesi için ise yapı ruhsatı alınmalıdır. Yapı ruhsatı şayet yeni inşaata, ek ve esaslı tadil işlemlerinde sonradan bir değişiklik olur ise mimari projenin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Daha sonra ise yapı ruhsatı içerisine proje tarihleri ve yeni yapı sahiplerinin bilgileri eklenir. İdare tarafından mühürlenir. Tadilat projesi ve diğer ekler 5 takım olarak düzenlenir. 57. maddede düzenlenmiş olan esaslara uygun olarak onaylanır.

Yapı Ruhsatına Gerek Duyulmayan Yapı Faaliyetleri

Basit olarak tabir edilen tamir ve onarımlarda gerekli görülmemektedir. Bunlar; balkon için cam panel, pergola, kameriye, bahçe duvarı, baca, duvar kaplamaları, korkuluk ve pencere değişiklikleridir. Önemli olan taşıyıcıların olumsuz olarak etkilenmemesidir. Binada ihtiyaç dâhilinde kullanılabilecek yenilenebilir enerji sistemlerinde ruhsat talep edilmez.

Yapı ruhsatında gerek görülen tüm belgeler yukarıda belirtildiği gibidir. İzne tabi olan ve izne tabi olmayan durumlar için yapı ruhsat belgelerinin eksiksiz kontrol edilmesi ve incelenmesi gerekir. Hangi durumlarda izin alınma zorunluluğunun bulunduğunu sizlerle paylaştık. Kaçak yapıların önüne geçilmesi adına yapı ruhsat izni alınmaması sonucu yapı mühürlenir.